• Hệ Thống Boss mới (Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền)
  • Tân Thần Binh (Vũ Khí Mới)
  • Update Tính Năng Mới cho Lính
  • Update Tính Năng cho Class: Cơ Quân Sư và Vệ Sĩ
Coming soon